PRIVATLIVSERKLÆRING VEDRØRENDE BRUGERNE AF HJEMMESIDEN

1. INDLEDNING

1.1 Hos WSA respekterer vi privatlivets fred og beskytter de personoplysninger, vi modtager. 

1.2 I denne privatlivserklæring beskrives, hvordan WSA indsamler og behandler dine personoplysninger, når du besøger og bruger denne hjemmeside. 

1.3 Vi behandler kun dine personoplysninger i overensstemmelse med denne privatlivserklæring og gældende lovgivning, særligt databeskyttelsesforordningen (EU) 2016/679 ("GDPR") og nationale databeskyttelseslove (samlet kaldet "databeskyttelseslovgivning"). 

2. HVEM ER WSA?

2.1 “WSA“ skal forstås som det lokale WSA-selskab i dit land. Det lokale WSA-selskab er dataansvarlig for dine personoplysninger, hvilket betyder, at det lokale WSA-selskab bestemmer formålet med og metoderne til behandling af dine personoplysninger. Når der i denne privatlivserklæring står “vi,” “os” eller “WSA,” menes der det lokale WSA-selskab i dit land. Du kan finde kontaktoplysningerne for dit lokale WSA-selskab nederst på hjemmesiden.

3. HVILKE OPLYSNINGER, VI INDSAMLER, SAMT FORMÅLET MED OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

3.1 Når du besøger og bruger denne hjemmeside

3.1.1 Når du besøger og bruger denne hjemmeside, indsamler vi cookies og online-identifikatorer om dig og den måde, du bruger hjemmesiden på, f.eks. browsertype, anvendte søgeord og IP-adresse, herunder din netværksplacering og oplysninger om din computer. 

3.1.2 Formålet med behandlingen er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktionalitet, herunder at lave statistikker. Denne behandling af personoplysninger er nødvendig af hensyn til vores legitime interesse i at drive og forbedre denne hjemmeside (artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR). 

3.1.3 Oplysningerne aggregeres, og vi bruger dem ikke til at identificere dig. Du kan læse mere om dette i vores særskilte cookiepolitik, som du kan få adgang til via “Samtykkeindstillinger” i pop op-vinduet i nederste venstre hjørne af hjemmesiden. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik. Du kan tilbagetrække eller ændre dit samtykke ved at afvise cookies i “Samtykkeindstillinger” eller ved at blokere cookies i din webbrowser.  

3.2 Når du bruger vores kontaktformular eller butiksfinder

3.2.1 Hvis du udfylder en kontaktformular eller bestiller en tid eller bruger vores butiksfinder til at anmode om en tid hos eller stille et spørgsmål til en bestemt høreklinik, behandler vi dine kontaktoplysninger samt oplysninger om din placering og den pågældende høreklinik samt eventuelle oplysninger, du medtager i din henvendelse. I visse tilfælde behandler vi også oplysninger om, at du har taget en online WSA-høreprøve. Bemærk, at vi ikke behandler resultatet af høreprøven.

3.2.2 Formålet med behandlingen er at behandle din anmodning om at blive kontaktet eller bestille en tid. Denne behandling af personoplysninger er nødvendig af hensyn til vores legitime interesse i at interagere med brugerne af vores hjemmeside (artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR). Hvis du giver os personfølsomme oplysninger, såsom helbredsoplysninger, behandler vi kun sådanne personoplysninger baseret på dit forudgående samtykke (artikel 9, stk. 2, litra a) i GDPR).

3.3 Når du tilmelder dig nyhedsbreve 

3.3.1 Hvis du tilmelder dig nyhedsbreve, indsamler vi dit navn, din e-mailadresse, din placering og det sprog, du ønsker at modtage sådanne nyhedsbreve på.

3.3.2 Fremsendelse af markedsføringsmateriale og den nødvendige behandling af de respektive personoplysninger er baseret på modtagerens samtykke til at modtage nyhedsbreve (artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR). Hvis den lokale lovgivning imidlertid kræver et andet retsgrundlag for behandlingen end et sådant samtykke (f.eks. Danmark), behandles personoplysninger for at forfølge vores legitime interesse i at markedsføre vores tjenester og interagere med brugerne af vores hjemmeside (artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR).

4. HVORDAN INDSAMLES DINE PERSONOPLYSNINGER?

4.1 Vi indsamler visse personoplysninger om dig direkte fra dig, eksempelvis når du tilmelder dig nyhedsbreve eller udfylder en kontaktformular. Når du interagerer med vores hjemmeside, indsamler vi tekniske data om dit udstyr, din browseraktivitet og dine adfærdsmønstre. Vi indsamler disse personoplysninger ved at bruge cookies eller tilsvarende teknologier. I visse tilfælde indsamler vi også oplysninger om, at du har taget en online WSA-høreprøve. 

5. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

5.1 Når du bruger vores butiksfinder til at anmode om en tid eller stille et spørgsmål, deler vi dine personoplysninger med den høreklinik, du har valgt, så høreklinikken kan kontakte dig.  Hvis du har gennemført en online WSA-høreprøve, deler vi også denne med høreklinikken. 

5.2 Hvis du bruger en kontaktformular eller bestiller tid uden at vælge en lokal høreklinik, deler vi din henvendelse med en lokal høreklinik i nærheden af dig, så denne høreklinik kan kontakte dig.

5.3 Dine personoplysninger videregives også til tredjemænd, der behandler personoplysninger på vores vegne og derfor fungerer som databehandlere. Vi bruger tredjemænd til udsendelse af vores nyhedsbreve og som hostingudbydere. Vi har i overensstemmelse med artikel 28 i GDPR indgået aftaler om databehandling med alle vores databehandlere for at sikre, at sådanne databehandlere implementerer de fornødne organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger på en sådan måde, at behandlingen overholder kravene i GDPR, og dine rettigheder beskyttes.

6. OVERFØRSEL AF DINE PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJELANDE

6.1 Vi bruger servere, som er placeret i EU. Nogle af databehandlerne kan dog overføre dine personoplysninger til et land uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, herunder, men ikke begrænset, til USA. De fornødne sikkerhedsforanstaltninger for overførsel af personoplysninger til sådanne tredjelande er sikret af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser (artikel 46 i GDPR). 

6.2 Dokumentation for, at Kommissionens standardkontraktbestemmelser anvendes, kan fås ved at kontakte os via kontaktoplysninger i afsnit 10 og 11.

6.3 Dine personoplysninger kan desuden overføres til at land uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde via brugen af cookies på denne hjemmeside. Du kan læse mere om dette i vores cookiepolitik, som du kan få adgang til via “Samtykkeindstillinger” i pop op-vinduet i nederste venstre hjørne af hjemmesiden.

7. DINE RETTIGHEDER

7.1 Som registreret har du følgende rettigheder:

7.1.1 Du har ret til at anmode om indsigt i dine personoplysninger. Dermed kan du få en kopi af de personoplysninger, vi har om dig, og kontrollere, at vi behandler dem lovligt (artikel 15 i GDPR).

7.1.2 Du har ret til at anmode om at få foretaget rettelser i de personoplysninger, vi har om dig. Dermed kan du få rettet eventuelle ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger, vi har om dig (artikel 16 i GDPR). 

7.1.3 Du har muligvis ret til at anmode om at få slettet dine personoplysninger. Det giver dig mulighed for at anmode os om at slette eller fjerne personoplysninger, som vi ikke har nogen rimelig begrundelse for at fortsætte med at behandle. I det omfang, at fortsat behandling af dine personoplysninger er nødvendig, for eksempel for at vi kan overholde vores lovmæssige forpligtelser eller i forbindelse med etableringen af lovmæssige krav, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger (§ 17 i GDPR).

7.1.4 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi (eller en tredjemand) skal have en legitim interesse, og der er noget ved din særlige situation, der gør, at du på dette grundlag ønsker at gøre indsigelse mod behandlingen (artikel 21 i GDPR).  

7.1.5 Du har muligvis ret til at anmode om at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Dermed kan du bede os om at suspendere behandlingen af dine personoplysninger, for eksempel hvis du ønsker, at vi skal fastslå rigtigheden af dem eller årsagen til behandlingen af dem (artikel 18 i GDPR). 

7.1.6 Du har ret til at modtage de registrerede personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og i visse tilfælde få dem overført til en anden dataansvarlig uden hindring (også kaldet dataportabilitet) (artikel 20 i GDPR). 

7.1.7 Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage (artikel 7, stk. 3 i GDPR).  Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, bedes du sende en e-mail til gdpr@wsa.com.

7.1.8 Kun i Frankrig: Hvis du er underlagt den franske databeskyttelseslov, har du til enhver tid ret til at udstede direktiver vedrørende behandlingen af dine personoplysninger efter din død.

7.1.9 Hvis du er utilfreds med den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet eller databeskyttelsesmyndighederne i det land, hvor du bor, eller hvor du mener, databeskyttelseslovgivningen er blevet overtrådt (artikel 77 i GDPR).  
Du finder databeskyttelsesmyndighedens kontaktoplysninger på https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.html

8. OPBEVARING AF DATA 

8.1 Personoplysninger om din brug af denne hjemmeside, jvf. afsnit 3.1, slettes i henhold til vores cookiepolitik, som du kan få adgang til via “Samtykkeindstillingerne” i pop op-vinduet i nederste venstre hjørne af hjemmesiden.

8.2 Personoplysninger, der indsamles i forbindelse med udfyldelse af en kontaktformular eller tidsbestilling eller via butiksfinderen (se afsnit 3.2), slettes senest tre måneder efter modtagelse. 

8.3 Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbreve (se afsnit 3.3), opbevarer vi dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage nyhedsbreve fra os. Vi opbevarer dokumentation om dit samtykke i henhold til gældende lov.  

8.4 Vi forbeholder os dog retten til at opbevare dine personoplysninger i en længere periode, hvis det er nødvendigt, for at retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares, eller for at overholde vores retlige forpligtelser.

9. DATASIKKERHED

9.1 Vi har truffet passende sikkerhedsforanstaltninger, der skal forhindre, at dine personoplysninger går tabt, anvendes, tilgås på en uautoriseret måde, ændres eller videregives. Derudover er det kun medarbejdere eller kontrahenter, der har et relevant eller nødvendigt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, der får adgang til dine personoplysninger.

10. KONTAKTOPLYSNINGER

Du kan finde kontaktoplysningerne for dit lokale WSA-selskab nederst på hjemmesiden.

11. VORES DATABESKYTTELSESRÅDGIVER (DPO)

11.1 Vi har udpeget en databeskyttelsesrådgiver. 

11.2 Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores privatlivserklæring, bedes du sende en mail til:
dpo@wsa.com

12. ÆNDRINGER I DENNE PRIVATLIVSERKLÆRING

12.1 Denne privatlivserklæring blev sidst opdateret i januar 2021 og vil løbende blive opdateret i overensstemmelse med gældende regler og praksis, og hvis vores forretningsprocedurer ændres. Du kan altid se den nyeste udgave på vores hjemmeside.